Zajištění trvalého dozoru osoby odborně způsobilé (technik BOZP) na staveništi:

Povinnost zajistit OZO v prevenci rizik neboli technika BOZP na staveništi nevyplívá z žádného právního předpisu, ale slouží jako prevence a snižuje možné rizika mimořádných událostí jako jsou například pracovní úrazy. Je nápomocen vedení stavby a stavbyvedoucím ohledně řešení otázek BOZP na staveništi, provádí pravidelné kontroly staveniště, zajišťuje součinnost s koordinátorem BOZP zadavatele stavby, provádí odborná školení pracovníkům zhotovitelů, navrhuje opatření k minimalizaci už zmíněných mimořádných událostí kam zahrnujeme i pracovní úrazy

Aktuality
Celý výpis akcí