Hasicí přístroje


Aby hasicí přístroj splnil svou funkci, musí být provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Provozuschopnost (např.: při kontrolách prováděných hasičským záchranným sborem) se prokazuje dokladem o kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

 

Kontrola hasicího přístroje se provádí:

 

  • nejméně jednou za rok (pokud např.: dokumentace výrobce nestanoví jinak),

  • po každém použití,

  • vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti, např.: při mechanickém poškození, nesprávném tlaku (hodnotu provozního tlaku lze odečítat z manometru).

 

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle 1 rok před jeho instalací.

 

Periodická zkouška (povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu)

Podrobnější kontrola, se provádí:
 

  • jednou za 3 roky u hasicích přístrojů vodních a pěnových,

  • jednou za 5 let u ostatních hasicích přístrojů.

 

Zajistíme revize už od jednoho kusu!
Dále provádíme nebo zajišťujeme servis hasicích přístrojů, plnění po použití a tlakové zkoušky
 

Aktuality
Celý výpis akcí